ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ kyoso.tech

С УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ ТУК, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА www.kyoso.tech ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ ОТ НЕЯ.​
 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от KИОСО ООД (ТИТУЛЯР) услуги, посредством интернет платформа за обучение и провеждане на онлайн събития и урежда отношенията между ТИТУЛЯРА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет платформата www.kyoso.tech.

I.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. КИОСО ООД (ТИТУЛЯР), е търговско дружество, което предоставя Услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираната от него интернет платформа www.kyoso.tech (Платформата).

1.2.www.kyoso.tech  – интернет платформа, посредством която на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за получаване на достъп до предоставяните от Платформата информационни ресурси/данни/съдържание след регистрация и/или заплащане на такса за участие в събитие. Възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация.

1.3.„IP адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от интернет платформа, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните чрез Платформата ресурси.

1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. “Интернет платформа” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1.Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КИОСО ООД, наричано по-долу за краткост ТИТУЛЯР и ползвателите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяната от КИОСО ООД услуга, наричана по-долу “Услугата”/”Услугите”.

III.ДАННИ НА ТИТУЛЯРА

3.1.Наименование: КИОСО ООД;

3.2.ЕИК: 206231304

3.3.Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1619, ул.Войводина могила №52

3.4.Данни за контакт: contact@kyoso.tech

ІV. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. КИОСО ООД чрез Платформата www.kyoso.tech предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ  предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените в тези Общи условия изисквания.

4.2.Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

4.3.ТИТУЛЯРЪТ предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват Услугите, съгласно параметрите, обявени на интернет страницата на ТИТУЛЯРА www.kyoso.tech.

4.4.Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страницата на Платформата www.kyoso.tech по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронната препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Платформата.

С всяко ползване на услугите и ресурси на Платформата www.kyoso.tech, включително с отварянето на Интернет страница от Платформата, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Платформата www.kyoso.tech, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

4.5. За да може да използва Услугите на интернет Платформата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни съответната електронна форма за Регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Платформата www.kyoso.tech.

4.5.1. В този процес, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Съгласно действащото законодателство в Р.България за лица, които не са навършили 14-годишна възраст (малолетни) действията по приемане на Общите условия, регистрация и заплащане на дължимите абонаментни такси, се извършват от техните законни представители – родители или настойници. За лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст (непълнолетни) действията по приемане на Общите условия, регистрация и заплащане на дължимите абонаментни такси, се извършват от тях със съгласието на техните родители или попечители.

4.5.2. При попълване на формата за Регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни, изискуеми от електронната форма, както и да ги актуализира при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни.

4.5.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Платформата www.kyoso.tech има право да откаже регистрацията.

4.5.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, Платформата има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

V.ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1.ТИТУЛЯРЪТ предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно избрания от него план, когато услугата се предоставя възмездно.

Възнаграждението за избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ абонаментен план се заплаща към ТИТУЛЯРА по банков път или друг, упоменат при поръчка начин.

5.1.1. При заявяване на абонаментен план от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и при желание да получи първичен счетоводен документ (фактура), същият предоставя на ТИТУЛЯРА данни за издаването ѝ – две имена и адрес за физически лица и име, седалище и адрес и ЕИК за юридически лица. След получаване на необходимите данни, ТИТУЛЯРЪТ предприема действия по издаване на електронна фактура, която изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път.

5.2.Информация за различните параметри на Услугите е достъпна на страницата на интернет Платформата www.kyoso.tech.

5.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на Услугата съобразно определеното от ТИТУЛЯРА в интернет Платформата, когато услугата се предоставя възмездно;

5.3.1.ТИТУЛЯРЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1.Настоящите Общи условия се прилагат, както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

6.2. Договорът между страните се счита за сключен и поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 4.5. или т. 4.5.1.

6.3.Договорът се сключва на български език.

6.4.Договорът между ТИТУЛЯРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.kyoso.tech, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

6.5.Страна по договора с ТИТУЛЯРА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ на Услугата съгласно данни, предоставяни при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.6.Договорът има действие:

За неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

7.1.Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

Ø  с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ абонамент;

Ø  с прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугите;

Ø  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

Ø  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

Ø  едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

Ø  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

Ø  едностранно без предизвестие от страна на ТИТУЛЯРА, при използване на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в противоречие с настоящите Общи условия, приложимото законодателство и/или общоприетите нравствени норми.

VІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от КИОСО ООД Услуги, клиентско оборудване и достъп до Интернет.

8.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Платформата www.kyoso.tech услуги, чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Платформата www.kyoso.tech, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

8.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ТИТУЛЯРА услуги да не зарежда, разполага на сървър на ТИТУЛЯРА и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид. Да не нарушават правата на интелектуална собственост на КИОСО ООД, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.

8.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ТИТУЛЯРА Услуги. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

8.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Платформата www.kyoso.tech и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Платформата, единствено за лично ползване с нетърговски цели, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

8.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Платформата www.kyoso.tech, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ТИТУЛЯРА.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИТУЛЯРА

9.1.КИОСО ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

9.2.КИОСО ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.

9.3.В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, КИОСО ООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен законов ред.

9.4.КИОСО ООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ТИТУЛЯРА.

9.5.КИОСО ООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Платформата, при противоречие с предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

9.6.КИОСО ООД има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, когато по преценка на ТИТУЛЯРА или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия или добрите нрави.

9.7.КИОСО ООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Платформата, като не е необходимо предварително да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.8. КИОСО ООД се ангажира да осигури непрекъснато функциониране на интернет Платформата и сигурност на подобаващо професионално ниво. Възможно е понякога достъпът до Платформата и услугите й да бъде прекъсван, ограничаван или възпрепятстван с цел извършване на поправки, поддръжка или въвеждане на нови услуги или функции.

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. КИОСО ООД работи с партньори и разполага с различни източници на информация, и има за цел да предоставя единна точка за достъп до информация, свързана с обучението. Съдържанието, предлагано от Платформата www.kyoso.tech, може да е с произход от партньори — притежатели на данни и/или да съдържа защитена информация на трета страна.

Информацията, публикувана на интернет Платформата, може да бъде защитена от права върху интелектуална и индустриална собственост. Правата на собственост, включително авторското право, които са в сила за дадена информация, достъпна чрез тази интернет Платформа, принадлежат на съответните собственици, които са КИОСО ООД, партньори — притежатели на данни и/или други трети страни, определени като такива. Достъпът до Услугите не дава на потребителите право на собственост върху информацията, до която им е предоставен достъп на Платформата www.kyoso.tech. Всички права, които не са специално предоставени с писмено позволение, се запазват от съответния собственик/собственици.

10.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите освен, ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

10.3.Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е КИОСО ООД или друг изрично посочен източник.

10.4.Правата на интелектуална и индустриална собственост върху всички обекти на интелектуална и индустриална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на интернет Платформата, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на дружеството или на съответно изрично указаното лице, преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

XI.РЕГИСТРАЦИЯ И АБОНАМЕНТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.1.За да използва Услугите предоставени от интернет Платформата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще трябва да се регистрира с потребителско име, парола и имейл адрес. Единствено и само ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържането на поверителността на профила, потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че информацията в профила му ще бъде точна и актуална.

11.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ТИТУЛЯРА за всяко неоторизирано използване на акаунта или друго нарушение на сигурността. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да е сигурен, че е излязъл от профила си в края на всяка употреба на Платформата.

11.3.С попълването на лични данни на страниците на интернет Платформата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават изричното си разрешение за събиране, обработване и съхранение на тези данни и за използването им, за да се изготвят вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

11.4.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща: име, парола и имейл адрес. С натискането на бутона за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Платформата www.kyoso.tech декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да бъдат обвързани с условията на Платформата за използване на предоставяните Услуги.

11.5.При извършване на регистрацията си, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят верни и актуални данни като при промяна, своевременно трябва да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят неверни и/или неактуални данни, ТИТУЛЯРЪТ на Платформата www.kyoso.tech има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.

11.6.След като регистрационната форма е попълнена и информацията е изпратена посредством натискане на бутона за регистрация, на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Платформата www.kyoso.tech за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация.

11.7.В резултат на надлежно завършена регистрация, ТИТУЛЯРЪТ създава профил (акаунт) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отговарящ на потребителското име, попълнено в регистрационния формуляр. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до профила си след като въведе потребителско име и парола в Платформата www.kyoso.tech. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от него или от трети лица чрез използването им.

11.8.Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, потребителския профил съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване – вид заплатен абонамент с начало и край.

XII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1.С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ТИТУЛЯРА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

12.2.При извършване на промени в Общите условия, ТИТУЛЯРЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ  чрез  публикуването им на Платформата www.kyoso.tech.

12.3.ТИТУЛЯРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ 14-дневен срок от датата на извършването на промените да се запознае с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ продължи да използва Услугите и след промяната им това означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ  приема тези промени.

XIII. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

13.1.КИОСО ООД не поема отговорност за загуба или щети, които биха могли да възникнат при използване на информацията или Услугите, предоставени чрез Платформата www.kyoso.tech.

XIV.ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ МОДУЛИ В ПЛАТФОРМАТА:

14.1.1. КИОСО ООД cъбиpa и oбpaбoтвa Baшитe лични дaнни във вpъзĸa c пpeдocтaвянeтo нa ycлyги нa инфopмaциoннoтo oбщecтвo, интернет плaтфopми нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, Peглaмeнт (EC) 2016/679, и пo-ĸoнĸpeтнo въз ocнoвa нa cлeднoтo:

–           Изpичнo пoлyчeнo cъглacиe oт ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет платформата, посредством съгласие с настоящите Общи условия;

14.1.1.1. КИОСО ООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на интернет Платформата.

14. 1.2. КИОСО ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

14. 1.3. КИОСО ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

14. 1.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ТИТУЛЯРЪТ ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

14. 1.5.КИОСО ООД събира и използва информацията по т. 14.1.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, за промоции, организиране на събития, запитвания, за счетоводни цели, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения изпращани от ТИТУЛЯРА.

14. 1.6. КИОСО ООД има право, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се съхраняват при посещението на Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Платформата www.kyoso.tech използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, релевантни и надеждни услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да забрани използването на бисквитки в настройките на собственият си web браузър, но това може да повлияе на функционалността на интернет Платформата www.kyoso.tech.

14. 1.7.Съгласно изискванията на GDPR, профилът на ПОТРЕБИТЕЛЯ в Платформата www.kyoso.tech ще съдържа минимум информация за уникално идентифициращо име (“потребителското Ви име”), лична парола използвана за влизане в профила Ви (“паролата Ви”) и личен, валиден имейл адрес (“Вашият имейл”). Всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя, освен потребителското си име, паролата и имейла, е изцяло доброволна.

14. 1.8.Платформата www.kyoso.tech съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за целите на модериране и контрол над спам публикации.

14. 1.9.Личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е споделил с Платформата при регистрацията си или по-късно, ще бъдат изцяло използвани за функционирането на Платформата и нищо друго, и няма да бъдат предавани на трети страни без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14. 1.10.Платформата www.kyoso.tech спазва правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно изискванията и ограниченията на  Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

14.2. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОДУЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ, ПРОВЕЖДАНИ ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА:

14.2.1. Във връзка с участие в състезания, организирани онлайн в платформата www.kyoso.tech, събираме следните допълнителни данни чрез блока „Поръчка“ за участие в състезания: Име, презиме  и фамилия на детето, клас и град. По желание на родителя, допълнително се попълват училището на детето, три имена на родителя и телефон за връзка.

14.2.2. В класиранията ще бъдат публикувани резултатите с имената и града само на децата, за които сме получили подписана декларация за съгласие от родител/настойник. Същата ще бъде изпратена по мейл на родителя след поръчката за участие в състезание на детето.

14.2.3. Резултатите на всички участници в състезания, за които не е изпратена изрично декларация-съгласие, ще бъдат публикувани само с номера на участник, който се генерира при записването за съответното състезание.

14.2.4. Родителите на наградените деца следва да ни изпратят имейл с информация за избраната куриерска фирма, както и адрес на доставка, име и телефонен номер на получателя. Наградите се изпращат от офис на избраната куриерска фирма до техен офис или посочен от родителя/настойника адрес, за сметка на получателя.

14.2.5. Всички лични данни на деца, които събира законосъобразно КИОСО ООД, в хипотезата на “чувствителни лични данни” са криптирани и достъпът до тях е стриктно ограничен за трети лица.

14.3. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В КУРСОВЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ ДИРЕКТНО ОТ КИОСО ООД ИЛИ ТЕХЕН ПАРТНЬОР:

14.3.1. Необходимите данни, които събираме за участие на деца в курсове, организирани от КИОСО или техни партньори са: имена на детето и клас, за включването му в съответната възрастова група на курса. Също така, събираме телефон на родителя във връзка с включване във Вайбър групата по организационни въпроси във връзка с курса – административни въпроси, изпращане на задачи и други.

14.4. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ В ХИПОТЕЗА НА СЪАДМИНИСТРИРАНЕ:

В някои хипотези(най-вече с оглед извършване на състезания и организиране на курсове) ние споделяме или разпространяваме Вашите данни на трети страни. Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори, за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е процес на съадминистрирането им при пълна конфиденциалност и е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница. За съадминистрирането на Вашите лични данни доставчиците ни са подписали изрично споразумение и носят пълна законова отговорност пред Комисията за защита на лични данни.  По този начин ние сме гарантирали Вашата лична информация в процеса на съадминистрирането ѝ с трети лица, като Ви уверяваме, че няма да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително своето информирано съгласие.

XV.ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

15.2.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите действащи на територията на Р.България.

15.3.Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

15.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 04.10.2021 г.